‘Bureau MIND put uit veel kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden. Er zit altijd tempo, humor en relativeringsvermogen in.’
Schooldirecteur over de samenwerking

Wat en voor wie

Uitvoerders

Leerkrachten, intern begeleiders en directies op scholen staan samen voor de uitdaging om onderwijs passend te maken. Om daarbinnen soms nieuwe rollen te vervullen. En elkaar zoveel mogelijk te versterken. Bureau MIND begeleidt hen daarbij op de wijze waaraan behoefte is: van eendaagse lezingen, meerdaagse trainingen tot meerjarige verandertrajecten. Bureau MIND begeleidt leerkrachten ook daadwerkelijk in het primaire proces, in de klas. Onder meer via observatie, coaching en co-teaching.

 

Passend onderwijs

In onze visie vraagt passend onderwijs in eerste instantie de juiste tools van leraren. Op didactisch en pedagogisch vlak, in klassenmanagement en communicatie. Dat is nogal wat, daarom verdienen leerkrachten de beste en juiste ondersteuning. Zowel van intern begeleiders als directies. Bureau MIND helpt leerkrachten, IB’ers en directies hun doelen in passend onderwijs te bereiken.

Pedagogiek

Hoe creëert u een positief pedagogisch klimaat voor de hele klas? Ook als u te maken krijgt met leerlingen die zich storend of lastig gedragen? Met als gevolg een verhoogde werkdruk en mogelijke handelingsverlegenheid bij de leerkracht? Effectief omgaan met gedragsproblemen vraagt om goed beleid op school- en groepsniveau. Daarnaast speelt de leerkracht een cruciale rol.

Klassenmanagement

Goed klassenmanagement is de voorwaarde om tot effectief leren en goed gedrag bij leerlingen te komen. De leerkracht is de regisseur. Hoe bereidt deze de lessen voor? Zijn er duidelijke afspraken, regels en routines? Hoe worden deze overgebracht, geoefend, gemonitord en geëvalueerd? En minstens zo belangrijk: bereidt de leerkracht zijn of haar eigen gedrag voor?

Didactiek

Lesgeven is een complex proces en vergt veel verschillende vaardigheden. Een goed curriculum samenstellen, effectief instrueren, monitoren van leren, het onderwijs afstemmen op verschillende behoeften... Een interessante vraag daarbij: zetten we de tijd en energie in het onderwijs in op de goede zaken, die écht bijdragen aan leerrendement? In de praktijk laten scholen zich vaak nog leiden door methoden. Terwijl leerrendement zit in de didactische en pedagogische kwaliteiten van de leerkrachten.

Communicatie

In onze visie vraagt passend onderwijs in eerste instantie de juiste tools van leraren. Op didactisch en pedagogisch vlak, in klassenmanagement en communicatie. Dat is nogal wat, daarom verdienen leerkrachten de beste en juiste ondersteuning. Zowel van intern begeleiders als directies. Bureau Mind helpt leerkrachten, IB’ers en directies hun doelen in passend onderwijs te bereiken. Mind begeleidt ook schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.