‘Knap hoe de link van wetenschap naar praktijk steeds werd gemaakt. Ik sta weer helemaal op scherp. ’
Gedragswetenschapper die een training volgde

Uitvoerders

Passend onderwijs

In onze visie vraagt passend onderwijs in eerste instantie de juiste tools van leraren. Op didactisch en pedagogisch vlak, in klassenmanagement en communicatie. Dat is nogal wat, daarom verdienen leerkrachten de beste en juiste ondersteuning. Zowel van intern begeleiders als directies. Bureau Mind helpt leerkrachten, IB’ers en directies hun doelen in passend onderwijs te bereiken.

… en de leerkracht

Voor de leerkracht is de hamvraag: wat wil je van je leerlingen en welk effect heb je daar zélf op? Bureau MIND helpt leerling- en groepsdoelen scherp te krijgen. We helpen een klassenbreed aanbod neer te zetten om die doelen te bereiken – ook op gedrag. Van een algemeen onderwijsaanbod naar specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen en weer terug naar de relatie met het onderwijsaanbod aan 85% van de leerlingen. Ook traint en begeleidt Bureau Mind leerkrachten in het versterken van hun eigen handelen.

… en de intern begeleider

Intern begeleiders krijgen een andere rol binnen passend onderwijs. Van individuele leerlingen begeleiden gaat de aandacht nu naar signaleren, leerkrachten ondersteunen, professionaliseren van het team vanuit onderwijskundige aansturing en optreden als intermediair tussen in- en externe partijen. Bureau MIND helpt IB’ers om zich deze nieuwe rol meer eigen te maken, op een praktische en handelingsgerichte manier.

… en de directie

Hoe kunnen directies hun leerkrachten zo goed mogelijk ondersteunen, als juist de leerkracht zo’n belangrijk ‘instrument’ vormt binnen passend onderwijs? Bureau MIND helpt directies om de ondersteuningsbehoeftes van leerkrachten in kaart te brengen. Om dit te vertalen naar schoolbreed beleid. En dit beleid vervolgens uit te zetten binnen schoolbesturen of samenwerkingsverbanden. 

… en de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Ook schoolbestuurders, kwaliteitsmedewerkers en directeuren van samenwerkingsverbanden (zie referenties) geven sturing aan de veranderende rollen van professionals in hun scholen in de transitie naar passend onderwijs. Een belangrijk vraagstuk daarbij is het realiseren van de benodigde basisondersteuning en eventuele extra ondersteuning.
Bureau MIND helpt besturen of regio’s bij het aanvliegen van deze kwaliteitsslag. Van het bewaken van de lijnen en afspraken binnen de regio, tot het geven van een impuls aan de kwaliteit van onderwijs binnen de scholen.