‘Ik voel me gesterkt in mijn vakmanschap. De trainingen van Bureau Mind waren doorleefd en verrijkt met eigen ervaringen.’
Leerkracht die een training volgde bij Bureau MIND

Algemene Voorwaarden

Om rekening mee te houden

Algemene Voorwaarden 


Tot stand gekomen op 25 september 2023.

Algemene Voorwaarden gebruiker, gevestigd aan de Tombelaan 2, 3956 XW, te Leersum, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30245064.

1. Definities                                                                                            

 • Bureau MIND, Bureau voor onderwijs scholing: vertegenwoordigd door de directeur; 
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bureau MIND een overeenkomst aangaat;
 • Begeleidingsafspraken: de afspraken tussen Bureau MIND en opdrachtgever over de dienstverlening die in het komende schooljaar ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht; 
 • Offerte: aanbieding van een product tegen een vaste prijs;
 • Overeenkomst: een door beide partijen ondertekende offerte; Onder ´begeleider´ te worden verstaan, de psycholoog of orthopedagoog die werkzaamheden verricht voor Bureau MIND.


2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken deel uit van alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van Bureau MIND en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen van de opdrachtgever wordt door Bureau MIND uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

De offertes van Bureau MIND zijn gebaseerd op de door de opdracht-gever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij ten behoeve van een offerte alle informatie die van belang is voor de opzet en uitvoering van een overeenkomst heeft verstrekt. De opdrachtgever ontvangt in tweevoud de offerte waarin het aantal begeleidingsuren en het tarief vermeld wordt dat in rekening zal worden gebracht. De directie van de organisatie stuurt één voor akkoord getekend exemplaar retour. 

4. Uitvoering van de overeenkomst: begeleidingscontract 

Begeleidingscontract: in dit contract, opgesteld door opdrachtgever samen met Bureau MIND staan de wederzijdse afspraken, die nagekomen dienen te worden. Het begeleidingstraject kan gestart worden, opdrachtgever van Bureau MIND het contract hebben ondertekend. Indien in de begeleidingsafspraak de naam van een medewerker van Bureau MIND is opgenomen, is Bureau MIND gerechtigd om, na overleg met de opdrachtgever, een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de begeleidingsafspraak noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de begeleidingsafspraak. Plaats onderzoeken en begeleiding: alle begeleidingsafspraken vinden plaats op een vooraf afgestemde locaties, veelal bij de opdrachtgever op locatie. Bureau MIND spant zich in de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en binnen de afgesproken termijnen te leveren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De overeenkomst wordt vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitgevoerd. 

Beroepsethiek: wij houden ons aan de beroepscode, opgesteld in 1994 door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (N.V.O.). De beroepscode geeft gedragsregels voor het professioneel handelen van de beroepsgroep. Wij noemen een aantal punten:

 • Wij werken binnen de grenzen van onze deskundigheid.
 • Wij handelen professioneel, met respect voor de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de gelijkwaardigheid van de cliënt. 
 • Het verstrekken van gegevens aan derden, op naam, geschiedt slechts met (schriftelijke) toestemming van de cliënt. 
 • De cliënt of wettelijke vertegenwoordiger(s) van een minderjarige cliënt, heeft recht op inzage in zijn dossier. Als u een andere visie heeft dan welke in uw dossier staat, dan mag u aan de medewerker van Bureau MIND vragen om het dossier te wijzigen of om uw visie toe te voegen aan het dossier (WGBO).
 • De verslagen van onderzoeken zijn maximaal 2 jaar geldig en worden 5 jaar bewaard. 
 • Bureau MIND kan aansprakelijk gesteld worden voor het geven van een verkeerd advies. Hierbij is het maximum van het aansprakelijkgestelde bedrag ter hoogte van de kosten van de diensten die zijn geleverd.

5. Verplichtingen

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het, conform de afgesproken planning, uitvoeren van de begeleidingsafspraak, tijdig in bezit van Bureau MIND zijn. Verder moet kunnen worden gerekend op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers uit de organisatie van de opdrachtgever. 

6. Wijzigingen en aanvullingen

Zodra tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van Bureau MIND aanpassing van de afspraak nodig maken, dan treedt Bureau MIND direct in overleg met de opdrachtgever. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de voorwaarden, gelden alleen als zij schriftelijk door Bureau MIND zijn vastgelegd en hebben slechts betrekking op die overeenkomst. 

7. Prijzen 

Jaarcontract: wij werken met vaste tarieven. Een kilometervergoeding voor de regio Utrecht en Amsterdam zit binnen het uurtarief, tenzij anders vermeld. Alle prijzen van Bureau MIND t.a.v. onderwijs, scholing, supervisie, behandeling zijn vrij van B.T.W. Een eventuele vrijstelling voor B.T.W. wordt expliciet vermeld in de overeenkomst. De prijzen zijn gebaseerd op de door Bureau MIND geschatte hoeveelheid werkuren die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Meerwerk zal in rekening worden gebracht op basis van het aantal extra gewerkte uren conform het bij Bureau MIND geldende tarief. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, belastingen, materialen, tarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen dan kunnen deze kosten worden doorberekend, ook al geschieden deze als gevolg van reeds bij de aanbieding te voor omstandigheden.

8. Betaling

In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen wordt voldaan. Alle aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening binnen 15 dagen na dagtekening (zie overeenkomst) worden voldaan.  De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsver-plichting jegens Bureau MIND op te schorten. Nadat de betalingstermijn is afgelopen sturen wij u een betalingsherinnering, wanneer uw betaling nog niet door ons is ontvangen. Hiervoor berekenen wij €50,- administratiekosten. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% (procent) van het te vorderen bedrag te zijn.

9. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn over en weer jegens elkaar geheimhouding verplicht van wederzijdse bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis hebben genomen. Deze geheimhoudingsplicht duurt voort ook na beëindiging van de overeenkomst. Hierin is de beroepscode leidend. Daarnaast staan partijen er jegens elkaar voor in dat door hen ingeschakelde derden eenzelfde geheimhoudingsplicht wordt opgelegd. 

10. Annulering en wijziging

Indien het voor een opdrachtgever van de opdracht door overmacht onmogelijk is een afspraak uit te voeren zal Bureau MIND in goed overleg de afspraak naar een ander tijdstip verplaatsen. Indien een begeleidingsafspraak geen doorgang vindt door toedoen van de opdrachtgever komen de betreffende uren te vervallen. Een afspraak kan slechts worden geannuleerd tot uiterlijk 48 uur voor dat deze plaats zou moeten hebben. Als de cliënt een afspraak niet tijdig annuleert is de begeleider gerechtigd de helft van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Bij absentie van een client zonder berichtgeving, is de uitvoerder gerechtigd het verschuldigde bedrag volledig in rekening te brengen. Bureau MIND heeft het recht om wijzigingen in de leiding van een leerling of scholing aan te brengen. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren. 

11. Vervanging bij ziekte en dergelijke

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betrokken mede-werker van Bureau MIND als gevolg van ziekte of andere omstandig-heden niet in staat is de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, dan zorgt Bureau MIND tijdig voor vervanging, mocht dit niet lukken dan zal er afstemming met de opdrachtgever plaats vinden voor een goede oplossing.

12. Aansprakelijkheid 

Bureau MIND is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever 
of een derde ter zake van de uitvoering van de begeleidingsactiviteit mocht lijden. Op deze aansprakelijkheidsuitsluiting zal Bureau MIND geen beroep doen in geval de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Bureau MIND. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Bureau MIND zal de opdrachtgever Bureau MIND vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de begeleidingsactiviteiten en zal hij Bureau MIND alle schade vergoeden die Bureau MIND lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

13. Evaluatie 

Elk plan van aanpak voor traject of totale scholings- of supervisie activiteit wordt geëvalueerd. Afhankelijk van de aard van de activiteit vindt evaluatie plaats tussentijds en na afloop van de activiteit.

14. Auteurs- en publicatierecht 

Het auteurs- en publicatierecht op het door Bureau MIND ter beschikking gestelde materiaal berust bij Bureau MIND. De opdracht-gever krijgt het recht op gebruik hiervan binnen het kader van het traject, hierbij zal altijd bronvermelding worden gedaan. 

15. Klachtenregeling 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de activiteit aan Bureau MIND schriftelijk te worden gemeld. Als een klacht van de opdrachtgever tijdig is gemeld en terecht is, dan zal Bureau MIND de gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. Door herstel is Bureau MIND ter zake van haar verplichtingen volledig kwijtgescholden. Punten van kritiek dienen in eerste instantie met de uitvoerder van de begeleidings-activiteit te worden opgenomen. Als dit overleg niet leidt tot overeen-stemming, dan kan de klacht telefonisch of schriftelijk gemeld worden bij de directie van Bureau MIND. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd. Zo spoedig mogelijk volgt een bespreking tussen klager en de directie om te trachten in onderling overleg de klacht op te lossen. Bureau MIND is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen; NVO, NIP en het VGCt.

16. Voortijdige beëindiging overeenkomst

Ingeval van surséance van betaling of faillissement van de opdracht-gever zullen alle overeenkomsten van rechtswege met onmiddellijke ingang zijn ontbonden en zijn alle vorderingen van Bureau MIND op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Bij verzuim van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van Bureau MIND op de opdrachtgever (eveneens) onmiddellijk en volledig opeisbaar, is Bureau MIND bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en heeft Bureau MIND voorts recht op schadevergoeding. Daarnaast – en los daarvan – bestaat de mogelijkheid van voortijdige beëindiging. De overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd als één van beide partijen van mening is dat de overeenkomst niet langer kan worden uitgevoerd conform de gemaakt afspraken. Voor overeenkomsten met een doorlooptermijn van meer dan twee maanden, wordt een opzeg-termijn van tenminste één maand in acht genomen. Tot beëindiging wordt slechts overgegaan nadat gebleken is dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.

17. Geschillen

Als door of naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Bureau MIND, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Als het geschil hierdoor niet wordt opgelost, kan de opdrachtgever een klacht indienen bij het Tuchtcollege van de NVO. Dit College bepaalt of de klacht ontvankelijk is en toetst de klacht aan de beroepscode van de NVO.