‘Bureau MIND houdt graag een spiegel voor. Altijd constructief en vanuit een positieve insteek.’
Supervisant in post-academische opleiding tot schoolpsycholoog

Visie

Kwaliteit van onderwijs voor elk kind

De drive van Bureau MIND is kwaliteit van onderwijs, voor elk kind – ongeacht of een kind extra hulp nodig heeft. Hier maken wij ons hard voor in al onze adviezen, trainingen en begeleidingstrajecten voor zowel  uitvoerders als begeleiders binnen het basisonderwijs. Bureau MIND gelooft dat er nog een wereld te winnen is. We werken keihard met elkaar, maar steken we onze tijd ook in de dingen die écht effect hebben op leren en het gedrag van leerlingen?

De leerkracht maakt het verschil

In de visie van Bureau MIND staat of valt goed onderwijs met het handelen van de leerkracht. De didactische, pedagogische en klassenmanagement kwaliteiten van de leerkracht maken het verschil in wat kinderen leren in de tijd dat zij onderwijs volgen. Zowel didactisch als sociaal emotioneel. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat de leerkracht het verschil maakt, blijkt niet alleen uit internationaal wetenschappelijk onderzoek (van onder meer Marzano en Hattie) en wetenschappelijke publicaties van eigen bodem. Bureau MIND ervaart het ook dagelijks in de praktijk: bij scholen, op de werkvloer.

Zet de leerkracht sámen in zijn kracht

Als de leerkracht zo’n allesbepalende factor is in de kwaliteit van onderwijs, verdient deze de best mogelijke ondersteuning. Vanuit de schooldirectie, intern begeleiders, ambulant begeleiders en samenwerkingsverbanden. Passend onderwijs betekent voor Bureau MIND niet alleen dat onderwijs en onderwijsbehoeften van leerlingen op elkaar worden afgestemd. Het betekent ook dat leerkrachten de juiste ondersteuning krijgen (of vragen) om hun onderwijs te optimaliseren. 

Bureau MIND versterkt uw team door bruggen te bouwen

Werken volgens de 7 principes van Handelingsgericht werken, of opbrengstgericht werken in de breedste zin van het woord? Bureau MIND denkt en werkt graag vanuit de overeenkomsten. Vanuit doelen en onderwijs- en opvoedingsbehoeften, vanuit een positieve focus en de samenwerking met leerkrachten, leerlingen en ouders. Gedrag krijgt van ons veel aandacht, omdat we telkens weer zien hoeveel impact gedragsproblemen hebben. Goed gedrag is aan te leren – dat kost tijd, maar dat kost leren ook! Te vaak nog krijgen leerlingen te snel de diagnose van een gedragsstoornis en een verwijzing naar (jeugd)zorg. Wij slaan een brug tussen pedagogiek en orthopedagogiek. Een handelings- en opbrengstgericht team ziet resultaten en handelen van de leerlingen als feedback op het eigen handelen. Oók als het lastig is – en dan helpt Bureau MIND graag.